ข่าวล่าสุด โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยาวชนผลิตภัณฑ์จากคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิทาน ศาสตราจารย์ ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          

เมนูหลักแบนเนอร์วิสัยทัศน์

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจ วิธีชีวิตพอเพียง ฟังเสียงประชา ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน"

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนายึดหลักสายกลาง  อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี  และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ตามหลักการกระจายอำนาจ  ให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้   ทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง   และการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้  มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก  ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาและรู้จักเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป็นคนดี  มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต  อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรกัน  อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด